The State is Pennsylvania

Pennsylvania Philadelphia